Όροι χρήσης

1. ΠEΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ) διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της κοινωφελούς μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» (εφεξής η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ή η «Οργάνωση» ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πόντου 68, Αμπελόκηποι TK 11527, και είναι προσβάσιμος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.missionanthropos.com (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») από τους χρήστες αυτού (εφεξής ο «Χρήστης» ).

2. XΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ: O Διαδικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί από την Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» με στόχο να ενημερώνει τους χρήστες για το ποια είναι η Οργάνωση, οι σκοποί που προάγει και οι οικονομικοί της πόροι, καθώς και ποιες είναι οι δράσεις και τα προγράμματα της.

3. Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι ανηρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, εκθέσεις, οικονομικά δεδομένα, πληροφορικά στοιχεία για προγράμματα και δράσεις της Oργάνωσης (εφεξής το «Περιεχόμενο») και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες καθώς και η εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνο όταν αυτή εξυπηρετεί ενημερωτικούς σκοπούς και υπό τον όρο ότι αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος της οργάνωσης Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: H Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ομοίως, δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή να αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου όταν το θεωρεί αναγκαίο.

5. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: H πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγηση του σε αυτόν και η χρήση του Περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Ο Χρήστης επιβαρύνεται μόνο με τη δαπάνη σύνδεσής του στο Διαδίκτυο.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ OΡΓΑΝΩΣΗΣ: H Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δεν ευθύνεται για οποιαδή- ποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που δύναται να προκληθεί στον Χρήστη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου του. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη οποιουδήποτε είδους συμβάσεων, αλλά μόνο για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα, σχετικές με τα προγράμματα και τις δράσεις της οργάνωσης Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Η Οργάνωση καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από την ίδια ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στην Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» από τους τρίτους. Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της συστήματος. Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της οργάνωσης Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών συστημάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κλπ). Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη αντισυμβατική/ ή και αθέμιτη ενέργειά του. Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Η Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της αναφερομένης στον όρο 2 ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή στο σύνολό του, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε μέσο.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται ή τηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» είναι και παραμένουν «εμπιστευτικού χαρακτήρα», υπεύθυνος δε επεξεργασίας αυτών είναι η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

  • Η Οργάνωση ενημερώνει ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει προβαίνει στην ακόλουθη επεξεργασία, ανάλογα με το πρόγραμμα της Οργάνωσης στο οποίο συμμετέχει ο ωφελούμενος. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αρτιότερη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής ανάγκης του ωφελούμενου μέσω του εκάστοτε προγράμματος, και συγκεκριμένα η Οργάνωση λαμβάνει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα.
  • Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα»: Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ανήλικου/ων τέκνου/ων στην οποία αναφέρονται: Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου γονέα καθώς και όνομα του τέκνου, ημ/νία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα. Επίσης λαμβάνεται αντίγραφο της σελίδας εμβολιασμών του βιβλιαρίου υγείας του τέκνου.
  • Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους»: Η Οργάνωση τηρεί αρχείο με κοινωνικό ιστορικό του κάθε ωφελούμενου όπου αναφέρονται ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα, οικογενειακή και ιατρική κατάσταση. Επίσης λαμβάνεται ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο.
  • Πρόγραμμα «Φροντί-ζουμε την Τρίτη Ηλικία»: Η Οργάνωση τηρεί αρχείο με τις Yπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ή δικαστικού συμπαραστάτη, ή Προέδρου Δ.Σ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην οποία διαμένει ο συμμετέχων, σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της δήλωσης από τον συμμετέχοντα, στις οποίες αναφέρονται: Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου του δικαστικού συμπαραστάτη/συμμετέχοντα/προέδρου Δ.Σ. Επίσης λαμβάνονται τα αποτελέσματα ιατρικών πράξεων των συμμετεχόντων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Η Οργάνωση βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών/συνεργάτες της οργάνωσης Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» , οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της οργάνωσης μαζί τους και υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούντες την επεξεργασία.

10. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ: Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης, συναινεί στον τρόπο λειτουργίας του και στη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων από την Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», δηλώνει δε ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο της Οργάνωσης.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ: Κάθε Χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει στην Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Νόμου 2472/1997 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που προβαίνουν σε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Οργάνωση, τις δράσεις και τα προγράμματά της, έχουν το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στην οργάνωση Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@missionanthropos.com ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Πόντου 68, 115 27 Αθήνα.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Oι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς συνδέεται με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Scroll to Top